Detta är vi

Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan är en förening som verkar för ett hållbart samhälle genom konkreta aktiviteter. Föreningen är medlemsdriven av personer som bor i eller är verksamma i Gamla stan såsom Företag, Bostadsbolag, BRFer, Föreningar, Staden, Museer, Kyrka, Skola och Förskola  – Kort sagt av alla som är intresserade av ett hållbart samhälle och som på något sätt har anknytning till Gamla stan.

Älskar du Gamla Stan och vill påverka och göra skillnad?                                                                                          Gamla Stan är en historisk stadsdel i ständig förändring. Vill du vara med och arbeta för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och en lustfylld utveckling. Bli medlem och bli en pådrivande kraft till förändring!

Vi är en medlemsorganisation som arbetar för att skapa en stadsdel som lever upp till miljömålen i Agenda 2030 och De globala målen.

Så här började det och så här drivs vi!
Vi bildades 2018 kring ett köksbord på Kindstugatan i Gamla Stan av ett gäng engagerade boende som ville arbeta för ett hållbart och lustfyllt Gamla Stan för nuvarande och framtida generationer.

Hur blir man medlem och vad kostar det? – Kostnad 100 sek/pers, barn gratis. Man blir tillfrågad och får en bekräftelse via mail – eller man går in här på hemsidan och anmäler sig för utskick och blir genom det inbjuden till våra träffar. Man kan också swisha in anmälan på 123 201 58 81, skriv då din mailadress i meddelanderaden. 

Hur kan man delta i föreningen och vad kan man delta i? – Det är regelbundna möten i Mäster Olofsgårdens lokaler på Svartmangatan 6 då det serveras något att äta och dricka. Vi bjuder in gäster som vi är nyfikna på för vidare samverkan såsom politiker, tjänstemän och andra intressanta föreläsare. Nya grupper bildas och pågående arbetsgrupper berättar om sina resultat. Pågående grupper just nu är; Bättre logistik, Kultur & Evenemang, Fastighet, Kommunikation & Digitalisering, Företag och Turism. 

Styrelse (2020):
Henric Millde (ordförande), Dennis Ehn, Joel Eriksson, Elisabeth Ljunggren, Emma Ceder (kassör), Lars-Åke Fredberg, Per Malmberg, Aja Westman, Ola Lidfeldt och Klas Helmerson.

För våra stadgar se nedan:

Stadgar för föreningen Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan,
fastställda vid årsstämma 2019-05-22 och gällande från 2019-05-23.

Ändamål

Föreningen Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan ska verka för att Gamla Stan och i förlängningen
Stockholm blir en hållbar och lustfylld stad.
Legal status
Föreningen Hållbart & Lustfyllt Gamla stan är en ideell förening med SKV org nr
802519-2389.
Föreningens namn
Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan.
Sätesort
Stockholm.
Uppgift
Föreningens uppgifter är att:
1. Skapa lust och möjlighet att vilja bo och kunna verka i staden på ett hållbart sätt.
2. Verka för ett tätt samarbete mellan boende, näringsliv, skola/förskola, kyrka, kultur
och forskning samt stat/landsting/kommun.
3. Stärka stadens naturliga attraktionskraft som besöksmål för hela Storstockholm och
landet.
4. Verka för hållbar turism och hållbara investeringar.
5. Utgå från och förverkliga FNs globala mål genom små och stora projekt.
6. Utveckla “Stadens minne och framtid” genom att lära och berätta om stadens historia
samt med utgångspunkt från historien kontinuerligt formulera en vision för framtiden.
7. Verka för samarbete mellan stadsdelar för erfarenhets- och kunskapsutbyte.
8. Långsiktigt; en fysisk stadsutställning med hållbara produkter och tjänster.
9. Långsiktigt; använda digitaliseringens möjligheter för att visualisera staden.

Regler för medlemskap och uteslutning
Medlemskapet är öppet för alla som delar föreningens ändamål och inriktning och som har
betalat medlemsavgiften. Lägsta ålder för medlemskap är 18 år.
Mångfald är en styrka i föreningens organisation. Föreningen accepterar inte värderingar
och människosyn som medför diskriminering eller medvetna kränkningar av medmänniskor.
Medlem kan stängas av från deltagande i verksamheten vid allvarligt brott mot föreningens
ändamål. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen.
Årsstämman
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas senast den 31
maj varje år. Stämman utgörs av medlemmarna.
Beslut på årsstämman fattas genom enkel majoritet. För stadgeförändring krävs två
tredjedels majoritet. Varje medlem har rätt att delta vid årsstämman och har en röst vardera.

Stämman leds av den eller de personer som stämman väljer. Vid stämman förs protokoll
som justeras av ordföranden vid stämman och två personer som stämman väljer.
Föredragningslistan ska innehålla minst följande punkter:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare.
4. Val av två justerare. tillika rösträknare.
5. Beslut om stämmans stadgeenliga sammankallande.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Godkännande av föredragningslistan.
8. Godkännande av stadgeförslag.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
14. Val av ordförande.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av revisor.
17. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
18. Fastställande av medlemsavgiften för närmast följande år.
19. Beslut i anledning av motioner och förslag till stämman.
20. Verksamhets- och budgetrapport från pågående verksamhetsår.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.
Kallelse till årsstämman
Meddelande om tid och plats för stämman anges på föreningens hemsida senast 60 dagar
före stämman. Skriftlig kallelse, verksamhetsberättelse, bokslut och föredragningslista samt
valberedningens förslag mejlas till alla medlemmar senast femton dagar före stämman och
ska finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner
Medlemmar har rätt att avge motioner. Styrelsen har rätt att avge förslag. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman. Styrelsens förslag och yttranden över
motioner ska finnas tillgängliga på hemsidan senast 15 dagar före stämman.
Rösträtt och beslutsförhet på årsstämman
Stämman är beslutsför när minst hälften av de röstberättigade är närvarande. Vid fler än
totalt trettio medlemmar i föreningen är femton närvarande röstberättigade tillräckligt.
Röstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning om stämman beslutar det.
Som årsstämmans beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller vid lika röstetal
den mening som vinner genom lottning.
Beslut om ändring av stadgar kräver två tredjedels majoritet.

Ledamöterna i styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen, val av
revisorer, val av styrelse och val av valberedning.
Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två personer, varav en är sammankallande.
Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till ordförande för föreningen, övriga
ledamöter, revisorer. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på hemsidan senast
femton dagar före stämman.
Extrastämmor
Extrastämma ska hållas när föreningens styrelse beslutar det, när minst femton av
medlemmarna begär det eller när revisorn anser det påkallat. Stämman behandlar enbart de
ärenden som angetts i kallelsen.
För extrastämmor gäller samma krav som finns för årsstämman beträffande senaste datum
för kallelse och handlingar, samt beträffande rösträtt och beslutsfattande.
Styrelsen
Ordföranden leder styrelsens arbete.
Styrelsen ska bestå av ordföranden och minst två och max tio personer, som väljs på ett
eller två år i taget.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen
a) leder, stödjer och samordnar föreningen och dess verksamhet i enlighet med av
årsstämman fattade beslut,
b) är föreningens verkställande organ inom ramen för fastställd verksamhetsplan och
fastställd budget,
c) tar – inför kommande verksamhetsår – fram ett förslag till verksamhetsplan och budget.
d) utarbetar verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående verksamhetsår
samt överlämnar dem tillsammans med revisionsberättelsen till årsstämman,
e) meddelar tid och plats för årsstämman och kallar till den,
f) lämnar förslag om föreningens verksamhet och lämnar motioner med styrelsens yttrande
till årsstämman,
g) utser den eller de personer som har rätt att teckna föreningens firma,
h) håller medlemmarna informerade om föreningens ekonomi samt viktiga beslut och
händelser,
i) fullgör övriga i stadgarna angivna uppgifter.
Sammanträden
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger om året.
Vid det konstituerande sammanträdet snarast efter årsstämman
● utser styrelsen inom sig en vice ordförande,
● fastställer styrelsen attestordning,

● beslutar styrelsen om vem som har hand om föreningens räkenskaper samt vem eller
vilka som får teckna föreningens bankkonto(n).
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot
som styrelsen utser. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening
som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Verksamhetsår och räkenskapsår
Kalenderår.
Regler för upplösning
Föreningen upplöses om årsstämman så beslutar. Beslut om upplösning sker med två
tredjedels majoritet. Kvarvarande tillgångar delas lika mellan medlemmarna i föreningen,
såvida inte krav finns på återlämnande av medel, som mottagits för särskilda ändamål.