Turism

Svensk turism ökar snabbast i Europa

Gruppen “Hållbar Turism” har träffats ett par gånger. Kristina Ljunggren är sammankallande. Vill du vara med?

Gamla stan Sveriges största museum.

Koncept/idé beskrivning för hållbar och konfliktfri turism vs. boende/stad.

Antalet turister i städer förväntas öka i framtiden och med turisterna ökar också de problem som påverkar hållbarheten i städerna. Det gäller i första hand FN:s globala mål 11, Hållbara städer och samhällen och mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Lösningarna ryms inom ett brett spektrum som omfattar ekologi, ekonomi, kultur, kommunikation, kunskapsutveckling och sociala aspekter.

Valmöjligheterna och vägvalen är i det närmaste oändliga vilket kan ses antingen som en möjlighet eller som en besvärande faktor när allt verkar fungera ändå. Vi har inte som avsikt att utöka turismen i GS, vår målsättning är att öka den upplevda kvaliteten för såväl boende som besökare. Vi kommer inte heller att verka för nya affärskoncept, nya attraktioner eller nya mega evenemang.

Den grundläggande frågeställningen måste ändå ställas. Hur vi skall bevara och utveckla Gamla stans värden, dels som offentligt rum för boende och verksamma. Dels de värden som relaterar till historia och kultur, på ett sätt som gör att våra barn och barnbarn säger tack en lång tid framöver. Dagens generation boende i GS är bara verksamma under en mycket kort tid i den historia som stadsdelen beskriver varje generation har därför ett särskilt ansvar (hållbarhet!).

Sverige satsar på kvalitetssäkrad och hållbar besöksnäring. Nu gäller det att identifiera och stärka den profil, kvalitet och dimensionering som är lämplig för turism i det intensivt besökta Gamla stan. Styrmedlen inom Stockholms stad kan behöva anpassas till den växande besöksnäringen i Gamla stan och efterlevnad av lagar, förordningar mm. säkerställas. Balans krävs också mellan intäkter och kostnader för turism för att turismen ska bli långsiktigt hållbar. Skatter och avgifter direkt riktade till turister och turistarrangörer kan behöva prövas eller öka. Boende och fastighetsägare, företagare och andra verksamma i Gamla stan har nyckelroller i en vidgad samverkan med Stockholms stad och dess bolag.