Digitalisering

Arbetsgruppen Digitalisering jobbar med hemsidans design och funktioner, visualisering av staden, digitalisering, elektrifiering etc. Henric Millde är sammankallande. Vill du vara med? Skicka ett mejl till digitalisering@gamlastanisamverkan.se så kommer mer information.

Stockholm ska bli världens smartaste stad
Stockholm förändras till följd av övergripande trender som urbanisering, globalisering och ökad livslängd. Samtidigt leder utveckling inom digitalisering och ny teknik till nya möjligheter. Det tar sig uttryck i förändrade förväntningar från invånare, företagare och besökare samt nya former av tjänster och lösningar. Digitaliseringen innebär en omvandling av samhället med nya möjligheter för tillväxt och hållbarhet.

Stockholm Smart Stad

Stockholms stads vision 2040 är att Stockholm ska bli världens smartaste stad, där utvecklingen utgår ifrån behoven hos invånare, företagare och besökare. Målet uppnås genom att Stockholm via innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling blir ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart.

Stockholm har goda förutsättningar att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom hög jämställdhet, utbredd it-infrastruktur och hög digital mognad. Det ger betydande fördelar i dagens snabbrörliga och innovativa miljö.

Stockholm har även goda förutsättningar för digitalisering genom en lång historia av att vara en ledande stad inom informations- och kommunikationsteknik, med många framstående startupföretag och etablerade globala bolag. Vidare har Stockholm god tillgång till arbetskraft med relevant utbildning samt en tradition av samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Genom att utnyttja dessa förutsättningar och möjligheterna med digitalisering och ny teknik ska Stockholms stad göra livet enklare och bättre för alla som lever, vistas eller verkar i Stockholm.