Kommunikation

Gruppen Kommunikation & Digitalisering jobbar med hemsidans design och funktioner, visualisering av staden, digitalisering, elektrifiering etc. Joel Eriksson är sammankallande. Vill du vara med? Skicka ett mejl till kommunikation@gamlastanisamverkan.se så kommer mer information.

Stockholm Smart Stad

Stockholm förändras till följd av övergripande trender så som
urbanisering, globalisering och ökad livslängd. Samtidigt leder
utveckling inom digitalisering och ny teknik till nya möjligheter.
Detta tar sig uttryck i förändrade förväntningar från invånare,
företagare och besökare samt nya former av tjänster och lösningar.
Digitaliseringen innebär en omvandling av samhället med nya
möjligheter för tillväxt och hållbarhet.

Stockholm har goda förutsättningar att ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter genom hög jämställdhet, utbredd
it-infrastruktur och hög digital mognad. Detta ger betydande
fördelar i dagens snabbrörliga och innovativa miljö.
Stockholm har även goda förutsättningar för digitalisering genom
en lång historia av att vara en ledande stad inom informations- och
kommunikationsteknik, med många framstående startupföretag och
etablerade globala bolag. Vidare har Stockholm god tillgång till
arbetskraft med relevant utbildning samt en tradition av samarbete
mellan näringsliv, akademi, och offentlig sektor.
Genom att utnyttja dessa förutsättningar och möjligheterna med
digitalisering och ny teknik ska Stockholms stad göra livet enklare
och bättre för alla som lever, vistas eller verkar i Stockholm.
Stockholms stads vision 2040 är att Stockholm ska bli världens
smartaste stad, där utvecklingen utgår ifrån behoven hos invånare,
företagare och besökare. Målet uppnås genom att Stockholm via
innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling blir ekonomiskt,
ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart